ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 72อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 82อ่านอรรถกถา 20 / 99อ่านอรรถกถา 20 / 596
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอกธัมมาทิบาลี
ปมาทาทิวรรคที่ ๙

               อรรถกถาปมาทาทิวรรคที่ ๙               
               อรรถกถาสูตรที่ ๑               
               วรรคที่ ๙ สูตรที่ ๑ ท่านกล่าวไว้แล้วในเหตุเกิดเรื่องนั่นแล.
               ได้ยินว่า ภิกษุมากรูปนั่งประชุมกันในโรงธรรม ปรารภถึงกุมภโฆสกกล่าวว่า ตระกูลชื่อโน้น เมื่อก่อนมียศน้อย มีบริวารน้อย บัดนี้มียศมาก มีบริวารมาก.
               พระศาสดาเสด็จมาโดยนัยก่อนนั่นแล ได้ทรงสดับคำของภิกษุเหล่านั้น จึงเริ่มพระสูตรนี้.
               ใจความแห่งพระสูตรนั้น พึงทราบโดยนัยดังกล่าวแล้วในหนหลังนั่นแล.
               จบอรรถกถาสูตรที่ ๑               

               อรรถกถาสูตรที่ ๒ เป็นต้น               
               ในสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า มหโต อนตฺถาย ได้แก่ เพื่อประโยชน์แก่ความพินาศอย่างใหญ่.
               คำที่เหลือในสูตรนี้ง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาสูตรที่ ๒ เป็นต้น               
               จบอรรถกถาปมาทาทิวรรคที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอกธัมมาทิบาลี ปมาทาทิวรรคที่ ๙ จบ.
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 72อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 82อ่านอรรถกถา 20 / 99อ่านอรรถกถา 20 / 596
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=20&A=332&Z=386
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=1772
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=1772
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :