ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 10อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 11อ่านอรรถกถา 21 / 12อ่านอรรถกถา 21 / 274
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ จรวรรคที่ ๒
๑. จารสูตร

               อรรถกถาจรวรรคที่ ๒               
               อรรถกถาจารสูตรที่ ๑               
               พึงทราบวินิจฉัยในจารสูตรที่ ๑ แห่งจรวรรคที่ ๒ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อธิวาเสติ ได้แก่ ยกขึ้นไว้ให้อยู่ในจิต (คือพักไว้).
               บทว่า น ปชหติ ได้แก่ ไม่สละ.
               บทว่า น วิโนเทติ ได้แก่ ไม่นำออก.
               บทว่า น พฺยนฺตีกโรติ ได้แก่ ไม่ทำให้สิ้นสุด คือตัดหนทาง.
               บทว่า น อนภาวํ คเมติ ได้แก่ ไม่ทำให้ถึงความไม่มี ไม่เจริญ คือย่อยยับไป.
               บทว่า จรมฺปิ คือ แม้เดินอยู่.
               บทว่า อนาตาปิ คือ ไม่มีความเพียร.
               บทว่า อโนตฺตาปิ คือ เว้นจากความกลัวการตำหนิติเตียน.
               บทว่า สตตํ คือ เป็นนิตย์.
               บทว่า สมิตํ คือ ไม่มีระหว่าง.
               ผู้ศึกษาทราบความในทุกบทอย่างนี้แล้ว พึงทราบความตามปริยายที่กล่าวไว้แล้วในสุกกปักษ์ฝ่ายธรรมขาว.
               ในคาถา พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้
               บทว่า เคหนิสฺสิตํ ได้แก่ อาศัยกิเลส.
               บทว่า โมหเนยฺเยสุ ได้แก่ ในอารมณ์ที่ให้เกิดความหลง.
               บทว่า อภพฺโพ ได้แก่ ไม่เป็นดังภาชนะที่รองรับ.
               บทว่า ผุฏฺฐํ สมฺโพธิมุตฺตมํ ได้แก่ เพื่อสัมผัสอุดมญาณ กล่าวคือพระอรหัต.

               จบอรรถกถาจารสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ จรวรรคที่ ๒ ๑. จารสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 10อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 11อ่านอรรถกถา 21 / 12อ่านอรรถกถา 21 / 274
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=21&A=306&Z=346
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6702
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6702
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :