ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
                      พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 116อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 117อ่านอรรถกถา 21 / 118อ่านอรรถกถา 21 / 274
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตติยปัณณาสก์ เกสีวรรคที่ ๒
๗. อารักขสูตร

               อรรถกถาอารักขสูตรที่ ๗               
               พึงทราบวินิจฉัยในอารักขสูตรที่ ๗ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อตฺตรูเปน ได้แก่ ตามอนุรูป คือตามควรแก่ตน. อธิบายว่า ตามความใคร่ประโยชน์เกื้อกูล.
               บทว่า รชนีเยสุ ความว่า ในธรรมเป็นปัจจัยแห่งราคะ.
               บทว่า ธมฺเมสุ ความว่า ในสภาวะ คืออารมณ์ที่น่าปรารถนา.
               นัยในบททั้งปวง พึงทราบอย่างนี้.
               บทว่า นจฺฉมฺภติ ความว่า ย่อมไม่หวาดเสียวด้วยอำนาจทิฏฐิ.
               แม้ในบทที่เหลือก็นัยนี้.
               บทว่า น จ ปน สมณวจนเหตุปิ คจฺฉติ ความว่า ย่อมไม่เขวไปแม้เพราะเหตุแห่งถ้อยคำของสมณะผู้กล่าววาทะที่เป็นปรปักษ์ คือไม่ละทิฏฐิของตน เขวไปด้วยอำนาจทิฏฐิของสมณะเหล่านั้น.
               แม้ในที่นี้ก็ประสงค์เอาพระขีณาสพเท่านั้น.

               จบอรรถกถาอารักขสูตรที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตติยปัณณาสก์ เกสีวรรคที่ ๒ ๗. อารักขสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 116อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 117อ่านอรรถกถา 21 / 118อ่านอรรถกถา 21 / 274
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=21&A=3297&Z=3311
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8590
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8590
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :