ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 119อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 120อ่านอรรถกถา 21 / 121อ่านอรรถกถา 21 / 274
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตติยปัณณาสก์ เกสีวรรคที่ ๒
๑๐. ภยสูตรที่ ๒

               พระสูตรนี้ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.

               ๘-๑๐. สังเวชนียาทิสุตตวัณณนา [ฉบับมหาจุฬาฯ]               
               พรรณนาพระสูตรว่าด้วยสังเวชนียสถานเป็นต้น               
               [๑๑๘-๑๒๐] ในพระสูตรที่ ๘ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้
               คําว่า ควรไปดู (ทสฺสนียานิ) ได้แก่ ควรที่จะดู
               คําว่า สังเวชนียสถาน (สํเวชนียานิ) ได้แก่ สถานที่ให้เกิดความสลดใจ
               ในพระสูตรที่ ๙ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้
               ภัยที่ปรารภชาติเกิดขึ้นชื่อว่าชาติภัย แม้ในคําที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน
               ในพระสูตรที่ ๑๐ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้
               ภัยที่อาศัยไฟเกิดขึ้นชื่อว่าอัคคีภัย แม้ในคําที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน

               ทสเม อคฺคิภยนฺติ อคฺคึ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชนกภยํ. เสสปเทสุปิ เอเสว นโย.
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. เกสีสูตร
                         ๒. ชวสูตร
                         ๓. ปโตทสูตร
                         ๔. นาคสูตร
                         ๕. ฐานสูตร
                         ๖. อัปปมาทสูตร
                         ๗. อารักขสูตร
                         ๘. สังเวชนียสูตร
                         ๙. ภยสูตรที่ ๑
                         ๑๐. ภยสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตติยปัณณาสก์ เกสีวรรคที่ ๒ ๑๐. ภยสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 119อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 120อ่านอรรถกถา 21 / 121อ่านอรรถกถา 21 / 274
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=21&A=3326&Z=3337
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8602
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8602
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :