ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 104อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 105อ่านอรรถกถา 22 / 106อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ ผาสุวิหารวรรคที่ ๑
๕. ผาสุวิหารสูตร

               อรรถกถาผาสุวิหารสูตรที่ ๕               
               พึงทราบวินิจฉัยในผาสุวิหารสูตรที่ ๕ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า เมตฺตํ กายกมฺมํ ได้แก่ กายกรรมที่ให้เป็นไปด้วยจิตประกอบด้วยเมตตา.
               บทว่า อาวิ เจว รโห จ ได้แก่ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง.
               แม้ในบทนอกนี้ ก็นัยนี้แหละ.
               บทว่า ยานิ ตานิ สีลานิ เป็นต้น ตรัสด้วยจตุปาริสุทธิศีล.
               บทว่า สมาธิสํวตฺตนิกานิ ได้แก่ อันทำให้มรรคสมาธิและผลสมาธิบังเกิด.
               บทว่า สีลสามญฺญคโต แปลว่า ถึงความเป็นผู้มีศีลเสมอกัน. อธิบายว่า เป็นผู้มีศีลเช่นเดียวกัน.
               บทว่า ตกฺกรสฺส ได้แก่ ผู้กระทำตามความเห็นนั้น.
               พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสความมีศีลเสมอกัน ตรัสทิฏฐิวิปัสสนาและสัมมาทิฏฐิ ในสูตรนี้ ด้วยประการฉะนี้.

               จบอรรถกถาผาสุวิหารสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ ผาสุวิหารวรรคที่ ๑ ๕. ผาสุวิหารสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 104อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 105อ่านอรรถกถา 22 / 106อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=3048&Z=3059
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1047
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1047
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :