ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 138อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 139อ่านอรรถกถา 22 / 140อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ ราชวรรคที่ ๔
๙. อักขมสูตร

               อรรถกถาอักขมสูตรที่ ๙               
               พึงทราบวินิจฉัยในอักขมสูตรที่ ๙ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า หตฺถีกายํ ได้แก่ ทัพช้าง.
               แม้ในบทที่เหลือทั้งหลายก็นัยนี้เหมือนกัน.
               ชื่อว่า สังคามาวจร (เจนสงคราม) เพราะท่องไปในสงคราม.
               บทว่า เอกิสฺสา วา ติโณทกทตฺติยา วิมานิโต ความว่า ไม่ได้รับการทอดหญ้าและน้ำมื้อหนึ่งในวันหนึ่ง. อธิบายว่าไม่ได้หญ้าและน้ำเพียงวันเดียว.
               แม้ต่อจากนี้ไปก็นัยนี้เหมือนกัน.
               บทว่า น สกฺโกติ จิตฺตํ สมาทหิตุํ ความว่า ไม่อาจตั้งจิตไว้โดยชอบในอารมณ์.
               คำที่เหลือในสูตรนี้ง่ายทั้งนั้น.
               แต่ในสูตรนี้ พึงทราบว่า ตรัสทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะ.

               จบอรรถกถาอักขมสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ ราชวรรคที่ ๔ ๙. อักขมสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 138อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 139อ่านอรรถกถา 22 / 140อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=3680&Z=3777
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1198
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1198
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :