ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 155อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 156อ่านอรรถกถา 22 / 157อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต จตุตถปัณณาสก์ สัทธรรมวรรคที่ ๑
๖. สัทธรรมสัมโมสสูตรที่ ๓

               อรรถกถาตติยสัทธัมมสัมโมสสูตรที่ ๖               
               พึงทราบวินิจฉัยในตติยสัทธัมมสัมโมสสูตรที่ ๖ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อปฺปฏิสรโณ ได้แก่ไม่มีที่พึงอาศัย.
               จริงอยู่ อาจารย์ทั้งหลาย ชื่อว่าเป็นที่พำนักแห่งพระสูตร เพราะไม่มีอาจารย์เหล่านั้น พระสูตรจึงไม่มีที่พึ่งอาศัย.
               คำที่เหลือในสูตรนี้มีนัยดังกล่าวแล้วในหนหลังนั่นแล.

               จบอรรถกถาตติยสัทธัมมสัมโมสสูตรที่ ๖               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต จตุตถปัณณาสก์ สัทธรรมวรรคที่ ๑ ๖. สัทธรรมสัมโมสสูตรที่ ๓ จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 155อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 156อ่านอรรถกถา 22 / 157อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=4176&Z=4224
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1331
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1331
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :