ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 282อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 283อ่านอรรถกถา 22 / 284อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ สาราณิยาทิวรรคที่ ๒
๒. สาราณิยสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยสาราณียสูตรที่ ๒               
               พึงทราบวินิจฉัยในสาราณียสูตรที่ ๒ ดังต่อไปนี้ :-
               สาราณียธรรม ชื่อว่า ปิยกรณา เพราะกระทำผู้ที่บำเพ็ญธรรมเหล่านั้นให้บริบูรณ์ ให้เป็นที่รักของเพื่อสพรหมจารีทั้งหลาย.
               ชื่อว่า ครุกรณา เพราะกระทำให้เป็นผู้น่าเคารพ.
               บทว่า สงฺคหาย ได้แก่ เพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์.
               บทว่า อวิวาทาย ได้แก่ เพื่อประโยชน์แก่การไม่ทำการวิวาทกัน.
               บทว่า สามคฺคิยา ได้แก่ เพื่อประโยชน์แก่ความสามัคคี.
               บทว่า เอกีภาวาย ได้แก่ เพื่อประโยชน์แก่ความเป็นอันเดียวกัน.
               บทว่า สํวตฺตนฺติ ได้แก่ ย่อมเป็นไป คือเป็นไปทั่ว.

               จบอรรถกถาทุติยสาราณียสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ สาราณิยาทิวรรคที่ ๒ ๒. สาราณิยสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 282อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 283อ่านอรรถกถา 22 / 284อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=6859&Z=6885
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2321
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2321
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :