ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 290อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 291อ่านอรรถกถา 22 / 292อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ สาราณิยาทิวรรคที่ ๒
๑๐. มรณัสสติสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยมรณัสสติสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในทุติยมรณัสสติสูตรที่ ๑๐ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า ปฏิหิตาย แปลว่า ดำเนินไปแล้ว.
               บทว่า อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ ความว่า ย่อมพิจารณาอย่างนี้.
               ในบทนี้ว่า โส มมสฺส อนฺตราโย ดังนี้
               อันตรายมี ๓ อย่าง คือ อันตรายแห่งชีวิต ๑ อันตรายแห่งสมณธรรม ๑ อันตรายแห่งสวรรค์ อันตรายแห่งมรรคสำหรับผู้ทำกาลกิริยาของปุถุชน ๑. พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายถึงอันตรายทั้ง ๓ อย่างนั้นทีเดียว.
               บทว่า พฺยาปชฺเชยฺย ความว่า พึงวิบัติไป ด้วยสามารถแห่งการไม่ย่อยเป็นต้น.
               บทว่า อธิมตฺโต แปลว่า มีกำลัง.
               ความพอใจคือความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะทำ ชื่อว่าฉันทะ.
               ความเพียรในการประกอบกิจ ชื่อว่าวายามะ.
               ความเพียรที่เป็นเหตุ แห่งความกระตือรือร้น ชื่อว่าอุตสาหะ.
               ความเพียรที่เป็นเหตุให้ถึงพร้อม (สำเร็จ) ชื่อว่าอุสโสฬหิ.
               ความไม่ท้อถอย คือความไม่หดกลับ ชื่อว่าอัปปฏิวานี.
               คำที่เหลือในบททั้งปวงมีเนื้อความง่ายทั้งนั้น ฉะนี้แล.

               จบอรรถกถาทุติยมรณัสสติสูตรที่ ๑๐               
               จบสาราณิยาทิวรรควรรณนาที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สาราณิยสูตรที่ ๑
                         ๒. สาราณิยสูตรที่ ๒
                         ๓. เมตตสูตร
                         ๔. ภัททกสูตร
                         ๕. อนุตัปปิยสูตร
                         ๖. นกุลสูตร
                         ๗. กุสลสูตร
                         ๘. มัจฉสูตร
                         ๙. มรณัสสติสูตรที่ ๑
                         ๑๐. มรณัสสติสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ สาราณิยาทิวรรคที่ ๒ ๑๐. มรณัสสติสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 290อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 291อ่านอรรถกถา 22 / 292อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=7255&Z=7306
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2420
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2420
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :