ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 298อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 299อ่านอรรถกถา 22 / 300อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ อนุตตริยวรรคที่ ๓
๘. สมยสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยสมยสูตรที่ ๘               
               พึงทราบวินิจฉัยในทุติยสมยสูตรที่ ๘ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า มณฺฑลมาเฬ ได้แก่ ในโรงฉัน.
               บทว่า จาริตฺตกิลมโต ได้แก่ ความลำบากอันเกิดขึ้นจากการเที่ยวบิณฑบาต.
               บทว่า ภตฺตกิลมโต ได้แก่ ความกระวนกระวายที่เกิดจากภัต.
               บทว่า วิหารปจฺฉายายํ ได้แก่ ที่เงาร่มท้ายวิหาร.
               บทว่า ยเทวสฺส ทิวา สมาธินิมิตฺตํ มนสิกตํ โหติ ความว่า ในสมัยนั้น สมถนิมิตนั่นแหละจะสัญจรไปในมโนทวารของภิกษุผู้นั่งอยู่ในที่พักกลางวัน.
               บทว่า โอชฏฺฐายี ความว่า สถิต คือประดิษฐานอยู่แห่งโอชะ.
               บทว่า ผาสุกสฺส โหติ ความว่า เธอมีความผาสุก.
               บทว่า สมฺมุขา ความว่า ในที่ต่อหน้าผู้บอก.
               บทว่า สุตํ ความว่า ได้ฟังด้วยโสตธาตุ.
               บทว่า ปฏิคฺคหิตํ ความว่า ประคองไว้ด้วยจิต.

               จบอรรถกถาทุติยสมยสูตรที่ ๘               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ อนุตตริยวรรคที่ ๓ ๘. สมยสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 298อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 299อ่านอรรถกถา 22 / 300อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=7545&Z=7594
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2499
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2499
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :