ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 309อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 310อ่านอรรถกถา 22 / 311อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ เสขปริหานิยวรรคที่ ๔
๙. นิทานสูตร

               อรรถกถานิทานสูตรที่ ๙               
               พึงทราบวินิจฉัยในนิทานสูตรที่ ๙ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า กมฺมานํ ได้แก่ กรรมที่ให้ถึงวัฏฏะ.
               บทว่า สมุทายาย ความว่า เพื่อประโยชน์แก่การประมวล (กรรมมา).
               บทว่า นิทานํ ได้แก่ เป็นปัจจัย.
               บทว่า โลภเชน ความว่า เกิดจากความโลภ.
               บทว่า น ปญฺญายนฺติ ความว่า ไม่ปรากฏว่าเกิดแล้ว เพราะกรรมเห็นปานนี้.
               ในธรรมฝ่ายขาว บทว่า กมฺมานํ ได้แก่ กรรมที่ให้ถึงวิวัฏฏะ.
               ดังนั้น ในพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะ.

               จบอรรถกถานิทานสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ เสขปริหานิยวรรคที่ ๔ ๙. นิทานสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 309อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 310อ่านอรรถกถา 22 / 311อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=7984&Z=8004
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2664
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2664
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :