ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 339อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 340อ่านอรรถกถา 22 / 341อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เทวตาวรรคที่ ๒
๕. เทวตาสูตร

               อรรถกถาเทวตาสูตรที่ ๕               
               พึงทราบวินิจฉัยในเทวตาสูตรที่ ๕ ดังต่อไปนี้ :-
               ความเป็นผู้ว่าง่าย ชื่อว่าโสวจัสสตา. ความเป็นผู้มีมิตรที่สะอาด ชื่อว่ากัลยาณมิตตตา.
               บทว่า สตฺถุคารโว ได้แก่ ผู้ที่ประกอบไปด้วยความเคารพในพระศาสดา.
               ในบททั้งปวงก็มีนัยนี้.

               อรรถกถาเทวตาสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เทวตาวรรคที่ ๒ ๕. เทวตาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 339อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 340อ่านอรรถกถา 22 / 341อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=9915&Z=9960
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3423
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3423
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :