ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 340อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 341อ่านอรรถกถา 22 / 342อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เทวตาวรรคที่ ๒
๖. สติสูตร

               อรรถกถาสติสูตรที่ ๖               
               พึงทราบวินิจฉัยในสติสูตรที่ ๖ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า น สนฺเตน ความว่า ไม่สงบไปจากกิเลสที่เป็นข้าศึกทั้งหลาย.
               บทว่า น ปณีเตน ความว่า ไม่ใช่ด้วยสมาธิอันไม่เร่าร้อน.
               บทว่า น ปฏิปสฺสทฺธิลทฺเธน ความว่า ด้วยสมาธิที่ไม่ได้ คือไม่ได้บรรลุ เพราะความสงบระงับแห่งกิเลส.
               บทว่า น เอโกทิภาวาธิคเตน ความว่า สมาธิที่ไม่เข้าถึงความเป็นผู้มีอารมณ์เป็นเอก.

               จบอรรถกถาสติสูตรที่ ๖               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เทวตาวรรคที่ ๒ ๖. สติสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 340อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 341อ่านอรรถกถา 22 / 342อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=9961&Z=9991
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3426
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3426
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :