ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 341อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 342อ่านอรรถกถา 22 / 343อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เทวตาวรรคที่ ๒
๗. สักขิสูตร

               อรรถกถาสักขิสูตรที่#- ๗               
#- พม่าเป็น สักขิภัพพสูตร

               พึงทราบวินิจฉัยในสักขิสูตรที่ ๗ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า ตตฺร ตตฺร เท่ากับ ตสฺมึ ตสฺมึ วิเสเส แปลว่า ในคุณพิเศษนั้นๆ.
               บทว่า สกฺขิภพฺพตํ ได้แก่ ความแจ้งประจักษ์.
               บทว่า อายตเน ได้แก่ ในเมื่อเหตุ.
               ธรรมทั้งหมดมีหานภาคิยธรรมเป็นต้น ข้าพเจ้าได้พรรณนาไว้แล้วในคัมภีร์ชื่อว่าวิสุทธิมรรค.
               บทว่า อสกฺกจฺจการี ได้แก่ ทำไม่ให้ดี คือไม่ทำโดยเอื้อเฟื้อ.
               บทว่า อสปฺปายการี ได้แก่ ไม่กระทำให้เป็นที่สบาย คือไม่ทำให้เป็นธรรมมีอุปการะ.

               จบอรรถกถาสักขิสูตรที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เทวตาวรรคที่ ๒ ๗. สักขิสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 341อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 342อ่านอรรถกถา 22 / 343อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=9992&Z=10012
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3430
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3430
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :