ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 374อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 375อ่านอรรถกถา 22 / 376อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อานิสังสวรรคที่ ๕
๙. อโนทิสสูตรที่ ๓

               อรรถกถาตติยอโนทิสสูตรที่ ๙               
               พึงทราบวินิจฉัยในตติยอโนทิสสูตรที่ ๙ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อตมฺมโย ความว่า เป็นผู้เว้นจากตัณหาและทิฏฐิที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ตัมมยะ.
               บทว่า อหํการา ได้แก่ ทิฏฐิคืออหังการ (ความเห็นว่าเป็นเรา).
               บทว่า มมํการา ได้แก่ ตัณหาคือมมังการ (การยึดถือว่าของเรา).
               คำที่เหลือในบททั้งปวงง่ายทั้งนั้น ฉะนี้แล.

               จบอรรถกถาตติยอโนทิสสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ปาตุภาวสูตร
                         ๒. อานิสังสสูตร
                         ๓. อนิจจสูตร
                         ๔. ทุกขสูตร
                         ๕. อนัตตสูตร
                         ๖. นิพพานสูตร
                         ๗. อโนทิสสสูตรที่ ๑
                         ๘. อโนทิสสูตรที่ ๒
                         ๙. อโนทิสสูตรที่ ๓
                         ๑๐. ภวสูตร
                         ๑๑. ตัณหาสูตร ฯ
               จบทุติยปัณณาสก์               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อานิสังสวรรคที่ ๕ ๙. อโนทิสสูตรที่ ๓ จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 374อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 375อ่านอรรถกถา 22 / 376อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=10434&Z=10444
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3514
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3514
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :