ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 377อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 378อ่านอรรถกถา 22 / 379อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต วรรคที่ไม่สงเคราะห์เข้าในปัณณาสก์ ติกวรรคที่ ๑
๑. ราคสูตร

               วรรคที่ไม่ได้สงเคราะห์เข้าในปัณณาสก์               
               ติกวรรคที่ ๑               
               อรรถกถาราคสูตรที่ ๑               
               พึงทราบวินิจฉัยในราคสูตรที่ ๑ แห่งติกวรรคที่ ๑ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อสุภา ได้แก่ อสุภกัมมัฏฐาน.
               บทว่า เมตฺตา ได้แก่ เมตตากัมมัฏฐาน.
               บทว่า ปญฺญา ได้แก่ มรรคปัญญาพร้อมด้วยวิปัสสนา.

               จบอรรถกถาราคสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต วรรคที่ไม่สงเคราะห์เข้าในปัณณาสก์ ติกวรรคที่ ๑ ๑. ราคสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 377อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 378อ่านอรรถกถา 22 / 379อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=10470&Z=10480
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3521
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3521
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :