ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 382อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 383อ่านอรรถกถา 22 / 384อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต วรรคที่ไม่สงเคราะห์เข้าในปัณณาสก์ ติกวรรคที่ ๑
๖. อัสสาทสูตร

               อรรถกถาอัสสาทสูตรที่ ๖               
               พึงทราบวินิจฉัยในอัสสาทสูตรที่ ๖ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อสฺสาททิฏฐิ ได้แก่ สัสสตทิฏฐิ.
               บทว่า อตฺตานุทิฏฺฐิ ได้แก่ สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ ที่คล้อยตามอาตมัน.
               บทว่า มิจฺฉาทิฏฺฐิ ได้แก่ ทิฏฐิ ๖๒ อย่าง.
               บทว่า สมฺมาทิฏฐิ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิในองค์มรรค.
               อีกอย่างหนึ่ง ทิฏฐิทั้งหลายมีอาทิว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผล ชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิ.
               กัมมสกตาญาณ ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ.

               จบอรรถกถาอัสสาทสูตรที่ ๖               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต วรรคที่ไม่สงเคราะห์เข้าในปัณณาสก์ ติกวรรคที่ ๑ ๖. อัสสาทสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 382อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 383อ่านอรรถกถา 22 / 384อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=10518&Z=10527
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3525
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3525
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :