ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 386อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 387อ่านอรรถกถา 22 / 388อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต วรรคที่ไม่สงเคราะห์เข้าในปัณณาสก์ ติกวรรคที่ ๑
๑๐. อุทธัจจสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยอุทธัจจสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอุทธัจจสูตรที่ ๑๐ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อสํวโร ได้แก่ ความเป็นผู้มีอินทรีย์อันยับยั้งไว้ไม่ได้.
               คำที่เหลือในบททั้งปวงง่ายทั้งนั้น ฉะนี้แล.

               จบอรรถกถาทุติยอุทธัจจสูตรที่ ๑๐               
               จบติกวรรคที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ราคสูตร
                         ๒. ทุจริตสูตร
                         ๓. วิตักกสูตร
                         ๔. สัญญาสูตร
                         ๕. ธาตุสูตร
                         ๖. อัสสาทสูตร
                         ๗. อรติสูตร
                         ๘. ตุฏฐิสูตร
                         ๙. อุทธัจจสูตรที่ ๑
                         ๑๐. อุทธัจจสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต วรรคที่ไม่สงเคราะห์เข้าในปัณณาสก์ ติกวรรคที่ ๑ ๑๐. อุทธัจจสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 386อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 387อ่านอรรถกถา 22 / 388อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=10558&Z=10573
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3532
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3532
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :