ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 79อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 80อ่านอรรถกถา 22 / 81อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ โยธาชีววรรคที่ ๓
๑๐. อนาคตสูตรที่ ๔

               อรรถกถาจตุตถอนาคตสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในจตุตถอนาคตสูตรที่ ๑๐ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า กลฺยาณกามา แปลว่า ผู้มีความต้องการอันดี.
               บทว่า รสคฺคานิ ได้แก่ รสยอดเยี่ยม.
               บทว่า สํสฏฺฐา วิหริสฺสนฺติ ได้แก่ จักอยู่ระคนด้วยสังสัคคะการระคน ๕ อย่าง.
               บทว่า สนฺนิธิการปริโภคํ ได้แก่ บริโภคของที่ทำสันนิธิ [สั่งสมไว้ผิดวินัย].
               ในบทว่า โอฬาริกํปิ นิมิตฺตํ นี้ ภิกษุขุดดินเองก็ดี ใช้ให้เขาขุดก็ดี ชื่อว่าทำนิมิตอย่างหยาบในแผ่นดิน. ภิกษุตัดเองก็ดี ใช้ให้เขาตัดก็ดี ซึ่งหญ้า ไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ ชื่อว่าทำนิมิตอย่างหยาบในของสดเขียว. ภิกษุให้เขาถือเอาใบไม้และผักเป็นต้น เก็บไว้เองก็ดี ใช้ให้เขาเก็บไว้ก็ดี ซึ่งผลไม้เพื่อเลี้ยงชีพ ก็ไม่จำต้องกล่าวกันละ.
               ในพระสูตรทั้ง ๔ นี้ พระศาสดาตรัสความเจริญและความเลื่อมใสในพระศาสนาไว้.

               จบอรรถกถาจตุตถอนาคตสูตรที่ ๑๐               
               จบโยธาชีววรรควรรณนาที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. เจโตวิมุติสูตรที่ ๑
                         ๒. เจโตวิมุติสูตรที่ ๒
                         ๓. ธรรมวิหาริกสูตรที่ ๑
                         ๔. ธรรมวิหาริกสูตรที่ ๒
                         ๕. โยธาชีวสูตรที่ ๑
                         ๖. โยธาชีวสูตรที่ ๒
                         ๗. อนาคตสูตรที่ ๑
                         ๘. อนาคตสูตรที่ ๒
                         ๙. อนาคตสูตรที่ ๓
                         ๑๐. อนาคตสูตรที่ ๔
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ โยธาชีววรรคที่ ๓ ๑๐. อนาคตสูตรที่ ๔ จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 79อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 80อ่านอรรถกถา 22 / 81อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=2460&Z=2507
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=918
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=918
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :