ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 107อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 108อ่านอรรถกถา 23 / 109อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปัณณาสก์ มหาวรรคที่ ๒
๘. พันธนสูตรที่ ๒

               อรรถกถาพันธนสูตรที่ ๗-๘               
               พันธนสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า โรณฺเณน ได้แก่ ด้วยการร้องไห้.
               บทว่า อากปฺเปน ได้แก่ ด้วยวิธีการมีการนุ่งและการห่มเป็นต้น.
               บทว่า วนภงฺเคน ความว่า ด้วยเครื่องบรรณาการมีดอกไม้และผลไม้ป่าที่ตนหักได้มาจากป่า.
               แม้สูตรที่ ๘ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.

               จบอรรถกถาพันธนสูตรที่ ๗-๘               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปัณณาสก์ มหาวรรคที่ ๒                ๖. ทูตสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=106                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปัณณาสก์ มหาวรรคที่ ๒                ๙. ปหาราทสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=109

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปัณณาสก์ มหาวรรคที่ ๒ ๘. พันธนสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 107อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 108อ่านอรรถกถา 23 / 109อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=4022&Z=4029
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5374
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5374
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :