ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 121อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 122อ่านอรรถกถา 23 / 123อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปัณณาสก์ ทานวรรคที่ ๔
๒. ทานสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยทานสูตรที่ ๒               
               ทุติยทานสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บุคคลย่อมให้ทานด้วยศรัทธาใด ศรัทธานั้นท่านประสงค์เอาว่าศรัทธา.
               บุคคลย่อมให้ทานด้วยหิริใด หิรินั้นท่านประสงค์เอาว่าหิริ.
               บทว่า กุสลญฺจ ทานํ ได้แก่ ทานที่หาโทษมิได้.
               บทว่า ทิวิยํ ได้แก่ เป็นทางไปสู่สวรรค์.

               จบอรรถกถาทุติยทานสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปัณณาสก์ ทานวรรคที่ ๔ ๒. ทานสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 121อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 122อ่านอรรถกถา 23 / 123อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=4888&Z=4893
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5701
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5701
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :