ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 141อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 142อ่านอรรถกถา 23 / 143อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สันธานวรรคที่ ๑
๒. โอวาทสูตร

               อรรถกถาโอวาทสูตรที่ ๒               
               โอวาทสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               ในบทว่า พหุสฺสุโต นี้ พึงทราบความที่ภิกษุเป็นพหูสูต ด้วยอำนาจพุทธพจน์แม้ทั้งหมด.
               บทว่า ครุธมฺมํ ได้แก่ กายสังสัคคะ การจับต้องกาย.
               ความสังเขปในสูตรนี้มีเพียงเท่านี้ ส่วนวินิจฉัยถึงภิกษุผู้โอวาทนางภิกษุณี พึงทราบโดยนัยดังกล่าวในอรรถกถาวินัย ชื่อว่าสมันตปาสาทิกานั่นแล.

               จบอรรถกถาโอวาทสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สันธานวรรคที่ ๑ ๒. โอวาทสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 141อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 142อ่านอรรถกถา 23 / 143อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=5888&Z=5907
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5960
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5960
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :