ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 145อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 146อ่านอรรถกถา 23 / 147อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สันธานวรรคที่ ๑
๖. ภยสูตร

               อรรถกถาภยสูตรที่ ๖               
               ภยสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า คพฺโภ ได้แก่ การอยู่ในครรภ์.
               บทว่า ทิฏฺฐธมฺมิกาปิ ได้แก่ ย่อมไม่หลุดพ้นจากครรภ์มนุษย์แม้อีก เช่นการอยู่ในครรภ์ซึ่งเห็นกันในปัจจุบัน.
               บทว่า สมฺปรายิกาปิ ได้แก่ จากครรภ์ที่เหลือ เว้นครรภ์ของพวกมนุษย์.
               บทว่า อุภยํ เอเต กามา ปวุจฺจนฺติ ความว่า ท่านกล่าวกามเหล่านี้ เป็นคู่กันอย่างนี้ คือ ภัยกับทุกข์ ๑ ภัยกับโรค ๑ ภัยกับหัวฝี ๑ ภัยกับลูกศร ๑ ภัยกับความข้อง ๑ ภัยกับเปือกตม ๑ ภัยกับการอยู่ในครรภ์ ๑.
               บทว่า สาตรูเปน ได้แก่ กามสุข.
               บทว่า ปลิปถํ ได้แก่ ก้าวล่วงทางหมุนเวียนคือวัฏฏะ.
               ในฐานะนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวิปัสสนา ทรงถือเอาว่า ภิกษุนั้นบรรลุพระอรหัต.
               จริงอยู่ ทรงพิจารณาหมู่สัตว์เห็นปานนี้ผู้เข้าถึงชาติและชรา ดิ้นรนอยู่ในภพทั้ง ๓ แล.
               ตรัสวัฏฏะไว้ในพระสูตร ตรัสวิวัฏฏะไว้ในคาถาทั้งหลายแล.

               จบอรรถกถาภยสูตรที่ ๖               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สันธานวรรคที่ ๑ ๖. ภยสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 145อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 146อ่านอรรถกถา 23 / 147อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=6077&Z=6097
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5999
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5999
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :