ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 164อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 165อ่านอรรถกถา 23 / 166อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สันธานวรรคที่ ๑
๑๕. โวหารสูตรที่ ๒

               อรรถกถาโวหารสูตรที่ ๗-๘               
               โวหารสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า อนริยโวหารา ได้แก่ ถ้อยคำที่ไม่ใช่ของพระอริยะ คือถ้อยคำที่มีโทษ.
               บุคคลย่อมกล่าวโวหารถ้อยคำเหล่านั้น ด้วยเจตนาเหล่าใด คำว่า อนริยโวหารา นั้นเป็นชื่อของเจตนาเหล่านั้น.
               สูตรที่ ๘ พึงทราบความโดยนัยตรงกันข้ามกับคำที่กล่าวแล้ว.

               จบอรรถกถาโวหารสูตรที่ ๗-๘               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สันธานวรรคที่ ๑                ๑๓. วิโมกขสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=163                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สันธานวรรคที่ ๑                ๑๖. ปริสสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=166

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สันธานวรรคที่ ๑ ๑๕. โวหารสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 164อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 165อ่านอรรถกถา 23 / 166อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=6467&Z=6474
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6155
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6155
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :