ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 168อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 169อ่านอรรถกถา 23 / 170อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ยมกวรรคที่ ๓
๒. ปฏิปทาสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยปฏิปทาสูตรที่ ๒               
               ทุติยปฏิปทาสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า สนฺตา ความว่า ชื่อว่าสงบ เพราะสงบจากธรรมอันเป็นข้าศึก.
               บทว่า วิโมกฺขา ความว่า และชื่อว่าวิโมกข์ เพราะหลุดพ้นจากธรรมอันเป็นข้าศึก.

               จบอรรถกถาทุติยปฏิปทาสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ยมกวรรคที่ ๓ ๒. ปฏิปทาสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 168อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 169อ่านอรรถกถา 23 / 170อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=6656&Z=6679
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6303
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6303
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :