ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 172อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 173อ่านอรรถกถา 23 / 174อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ยมกวรรคที่ ๓
๖. ปฏิปทาสูตรที่ ๖

               อรรถกถาปฏิปทาสูตรที่ ๔-๖               
               จตุตถปฏิปทาสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ปฏิหิตาย ได้แก่ เมื่อราตรีดำเนินไป.
               บทว่า โส มมสฺสนฺตราโย ความว่า อันตรายแห่งชีวิตนั้นพึงมีแก่เรา คือทั้งอันตรายต่อสวรรค์ ทั้งอันตรายต่อมรรค พึงมีแก่เราผู้ทำกาลกิริยาเยี่ยงปุถุชน.
               บทว่า สตฺถกา วา เม วาตา ความว่า ลมชื่อว่ามีพิษดังศาสตรา เพราะตัดอวัยวะน้อยใหญ่เหมือนศาสตรา.
               สูตรที่ ๕ เป็นต้นมีนัยดังกล่าวแล้วแล.

               จบอรรถกถาปฏิปทาสูตรที่ ๔-๖               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ยมกวรรคที่ ๓                ๓. ปฏิปทาสูตรที่ ๓ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=170                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ยมกวรรคที่ ๓                ๑๖. ปริหานสูตร-๑๗. อปริหานสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=183

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ยมกวรรคที่ ๓ ๖. ปฏิปทาสูตรที่ ๖ จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 172อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 173อ่านอรรถกถา 23 / 174อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=6829&Z=6887
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :