ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 198อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 200อ่านอรรถกถา 23 / 205อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔
๑๔. วัตตสูตร

               อรรถกถาวัตตสูตรที่ ๑๐               
               วัตตสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ปจฺเจกฏฺฐาเน ได้แก่ ในตำแหน่งอธิบดีสงฆ์ คือในตำแหน่งหัวหน้า.
               จริงอยู่ (ไม่) ควรทำผู้นั้นให้เป็นหัวหน้าแล้วทำสังฆกรรมอะไรๆ.
               บทว่า น จ เตน มูเลน วุฏฺฐาเปตพฺพํ ความว่า จะทำกรรม คืออัพภาน เรียกเข้าหมู่สงฆ์และวุฏฐานออกจากครุกาบัติ ทำผู้นั้นให้เป็นมูล คือหัวหน้าไม่ได้.
               คำที่เหลือในบททั้งปวงมีอรรถง่ายทั้งนั้นแล.
               จบอรรถกถาวัตตสูตรที่ ๑๐               

               เบื้องหน้าแต่นี้ไป ในคำว่า อถโข โพชฺฌา อุบาสิกา ดังนี้เป็นต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเฉพาะอุโบสถกรรมอันประกอบด้วยองค์ ๘ เท่านั้น สำหรับอุบาสิกามีจำนวนเท่านี้ คือ โพชฌาอุบาสิกา สิริมาอุบาสิกา ปทุมาอุบาสิกา สุธรรมาอุบาสิกา มนุชาอุบาสิกา อุตราอุบาสิกา มุตตาอุบาสิกา เขมาอุบาสิกา รุจีอุบาสิกา จุนทีราชกุมารี พิมพีอุบาสิกา สุมนาราชกุมารี มัลลิกาเทวี ติสสมาตาอุบาสิกา โสณาอุบาสิกา โสณามาตาอุบาสิกา กาณามาตาอุบาสิกา อุตตรานันทมารดา วิสาขามิคารมารดา ขุชชุตตราอุบาสิกา สามาวดีอุบาสิกา สุปปวาสาโกลิยธิดา สุปปิยาอุบาสิกา นกุลมาตาคหปาตานี อันผู้ปรารถนาพึงกล่าวให้พิสดารเถิด.
               คำที่เหลือในบททั้งปวงมีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล
               จบมโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรานิกาย อัฏฐกนิบาต               

               รวมวรรคที่ไม่ได้สงเคราะห์เข้าในปัณณาสถ์
               ๑. สันธานวรรค ๒. วาลวรรค ๓. ยมกวรรค ๔. สติวรรค ๕. สามัญญวรรค

               จบสติวรรค               
               จบอัฏฐกนิบาต               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สติสูตร
                         ๒. ปุณณิยสูตร
                         ๓. มูลสูตร
                         ๔. โจรสูตร ๒ สูตร
                         ๕. สมณสูตร
                         ๖. ยสสูตร
                         ๗. ปัตตสูตร ๒ สูตร
                         ๘. อัปปสาทสูตร
                         ๙. ปสาทสูตร
                         ๑๐. ปฏิสารณียสูตร ๒ สูตร
                         ๑๑. วัตตสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔ ๑๔. วัตตสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 198อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 200อ่านอรรถกถา 23 / 205อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=7391&Z=7459
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6384
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6384
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :