ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 208อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 209อ่านอรรถกถา 23 / 210อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ สัมโพธวรรคที่ ๑
๕. พลสูตร

               อรรถกถาพลสูตรที่ ๕               
               พลสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               พึงเห็นปัญญาพละเป็นต้น เพราะไม่หวั่นไหวในเพราะอวิชชา ความเกียจคร้าน การกล่าวโทษและความไม่เชื่อ.
               บทว่า อกุสลสงฺขาตา ได้แก่ รู้ว่าเป็นอกุศล.
               ในบททั้งปวงก็มีนัยนี้.
               บทว่า นาลมริยา ได้แก่ ธรรมที่ไม่สามารถทำความเป็นพระอริยะ หรือไม่สมควรแก่พระอริยะ.
               บทว่า โวทิฏฺฐา ได้แก่ ธรรมที่บุคคลเห็นแล้วด้วยดี.
               บทว่า โวจริตา ได้แก่ ธรรมที่ปรากฏอยู่ในมโนทวาร.
               บทว่า อตฺถิกสฺส ได้แก่ ผู้ต้องการด้วยการแสดงธรรม.
               บทว่า อาชีวิตภยํ ได้แก่ ภัยที่เป็นไปในชีวิต.
               บทว่า อสิโลกภยํ ได้แก่ ภัยแต่การติเตียน.
               บทว่า ปริสสารชฺชภยํ ได้แก่ ภัยที่ถึงบริษัทแล้วเกิดการสะทกสะท้าน.
               ในสูตรนี้ ท่านกล่าวทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะไว้.

               จบอรรถกถาพลสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ สัมโพธวรรคที่ ๑ ๕. พลสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 208อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 209อ่านอรรถกถา 23 / 210อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=7711&Z=7764
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6513
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6513
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :