ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 213อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 214อ่านอรรถกถา 23 / 215อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ สัมโพธวรรคที่ ๑
๑๐. อาหุเนยยสูตร

               อรรถกถาอาหุเนยยสูตรที่ ๑๐               
               อาหุเนยยสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า โคตฺรภู ได้แก่ เป็นผู้ประกอบด้วยวิปัสสนาจิตที่มีกำลังถึงที่สุด โดยอนันตรปัจจัยแห่งโสดาปัตติมรรค.
               บทที่เหลือในวาระทั้งปวงมีเนื้อความง่ายทั้งนั้น.

               จบอรรถกถาอาหุเนยยสูตรที่ ๑๐               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สัมโพธิสูตร
                         ๒. นิสสยสูตร
                         ๓. เมฆิยสูตร
                         ๔. นันทกสูตร
                         ๕. พลสูตร
                         ๖. เสวนาสูตร
                         ๗. สุตวาสูตร
                         ๘. สัชฌสูตร
                         ๙. ปุคคลสูตร
                         ๑๐. อาหุเนยยสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ สัมโพธวรรคที่ ๑ ๑๐. อาหุเนยยสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 213อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 214อ่านอรรถกถา 23 / 215อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=7899&Z=7915
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6544
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6544
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :