ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 227อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 228อ่านอรรถกถา 23 / 229อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ สัตตาวาสวรรคที่ ๓
๔. ววัตถสัญญาสูตร

               อรรถกถาสัตตสัญญาสูตรที่ ๔               
               สัตตสัญญาสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า สตฺตาวาสา ได้แก่ ที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลาย. อธิบายว่าที่เป็นที่อยู่.
               ในบทนั้น แม้สุทธาวาสก็เป็นสัตตาวาสเหมือนกัน แต่ท่านมิได้ตรัสไว้ เพราะสุทธาวาสมิได้มีตลอดกาลทั้งหมด.
               ด้วยว่า สุทธาวาสเป็นเช่นกับที่พักของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เมื่อพระพุทธเจ้ามิได้ทรงอุบัติตลอดอสงไขยกัป ที่นั้นก็ว่างเปล่า เพราะเหตุนั้น ท่านจึงไม่จัดไว้เพราะสุทธาวาสมิได้มีตลอดกาลทั้งหมด.
               บทที่เหลือในสูตรนี้ พึงทราบโดยนัยที่กล่าวแล้วในวิญญาณฐิตินั้นแล.

               จบอรรถกถาสัตตสัญญาสูตรที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ สัตตาวาสวรรคที่ ๓ ๔. ววัตถสัญญาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 227อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 228อ่านอรรถกถา 23 / 229อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=8534&Z=8558
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6880
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6880
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :