ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 228อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 229อ่านอรรถกถา 23 / 230อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ สัตตาวาสวรรคที่ ๓
๕. สิลายูปสูตรที่ ๑

               อรรถกถาปฐมสิลายูปสูตรที่ ๕               
               ปฐมสิลายูปสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ยโต แปลว่า ในกาลใด.
               บทว่า สปริจิตํ โหติ ได้แก่ อบรมดีแล้วหรือเจริญดีแล้ว.
               บทว่า กลฺลํ วจนาย ได้แก่ ควรเพื่อจะกล่าว.
               บทว่า วีตราคํ ได้แก่ ปราศจากราคะ.
               บทว่า อสราคธมฺมํ ได้แก่ หมดสภาพที่จะให้ยินดีด้วยราคะ.
               บทว่า อนาวตฺติธมฺมํ ได้แก่ หมดสภาพที่จะกลับมา คือไม่ควรเกิดต่อไป. อธิบายว่า มีสภาพดับสนิท โดยไม่มีปฏิสนธิอีกต่อไปนั่นเอง.
               ในสูตรนี้ ท่านกล่าวถึงพระขีณาสพเท่านั้น.

               จบอรรถกถาปฐมสิลายูปสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ สัตตาวาสวรรคที่ ๓ ๕. สิลายูปสูตรที่ ๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 228อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 229อ่านอรรถกถา 23 / 230อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=8559&Z=8571
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6886
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6886
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :