ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 236อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 237อ่านอรรถกถา 23 / 238อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ มหาวรรคที่ ๔
๒. วิหารสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยวิหารสูตรที่ ๒               
               ทุติยวิหารสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ยตฺถ กามา นิรุชฺฌนฺติ ได้แก่ กามทั้งหลายย่อมสงบไปในที่ใด.
               บทว่า นิโรเธตฺวา ได้แก่ ไม่กลับมาอีกแล้ว.
               บทว่า นิจฺฉาตา ได้แก่ หมดอยาก เพราะไม่มีความอยากคือตัณหาและทิฏฐิอีกต่อไป.
               บทว่า นิพฺพุตา ความว่า ดับสนิทแล้ว เพราะไม่มีกิเลสเครื่องทำให้เร่าร้อนในภายใน.
               บทว่า ติณฺโณ ได้แก่ ข้ามพ้นกามทั้งหลาย.
               บทว่า ปารํคตา ได้แก่ ไปเลยฝั่งแห่งกาม.
               บทว่า ตทงฺเคน ได้แก่ ด้วยองค์ฌานนั้น.
               บทว่า เอตฺถ กามา นิรุชฺฌนฺติ ได้แก่ กามทั้งหลายย่อมดับในปฐมฌานนี้.
               บทว่า เต จ ได้แก่ ผู้ใดเข้าถึงปฐมฌาน ผู้นั้นชื่อว่าดับกามอยู่.
               บทว่า ปญฺชลิโก ได้แก่ ประคองอัญชลี.
               บทว่า ปยิรูปาเสยฺย แปลว่า พึงเข้าไปหา.
               พึงทราบเนื้อความในบททั้งปวงโดยทำนองนี้.

               จบอรรถกถาทุติยวิหารสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ มหาวรรคที่ ๔ ๒. วิหารสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 236อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 237อ่านอรรถกถา 23 / 238อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=8775&Z=8869
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6932
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6932
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :