ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 243อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 244อ่านอรรถกถา 23 / 245อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ มหาวรรคที่ ๔
๙. นาคสูตร

               อรรถกถานาคสูตรที่ ๙               
               นาคสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า อารญฺญกสฺส ได้แก่ ช้างอยู่ในป่า.
               บทว่า โคจรปสุตสฺส ได้แก่ ไปหาอาหาร.
               บทว่า หตฺถีกุลภาปิ ได้แก่ ลูกช้างรุ่นใหญ่ๆ.
               บทว่า หตฺถิจฺฉาปา ได้แก่ ลูกช้างรุ่น.
               บทว่า โอภคฺโคภคฺคํ ได้แก่ เหนี่ยวโน้มลงมาตั้งไว้.
               บทว่า โอคาหํ โอติณฺณสฺส ได้แก่ ช้างหยั่งลงสู่ท่าน้ำ อันได้ชื่อว่าโอคาหะ เพราะเป็นที่อันช้างพึงดำลงไปได้.
               บทว่า โอคาหา อุตฺติณฺณสฺส ได้แก่ ช้างขึ้นจากท่าน้ำ.
               บทว่า วูปกฏโฐ ได้แก่ หลีกออกไปตัวเดียว.
               บัดนี้ เพราะไม่มีกิจด้วยช้างตัวประเสริฐของพระทศพล แต่พระองค์ทรงนำพระดำรัสนี้มา เพื่อแสดงถึงบุคคลเปรียบด้วยช้างนั้นในพระศาสนา ฉะนั้น เมื่อพระองค์จะทรงแสดงถึงบุคคลนั้น จึงตรัสคำมีอาทิว่า เอวเมว โข ดังนี้.

               จบอรรถกถานาคสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ มหาวรรคที่ ๔ ๙. นาคสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 243อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 244อ่านอรรถกถา 23 / 245อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=9302&Z=9349
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7067
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7067
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :