ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 247อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 248อ่านอรรถกถา 23 / 249อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ ปัญจาลวรรคที่ ๕
๓. กามเหสสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยกามเหสสูตรที่ ๓               
               ทุติยกามเหสสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ปญฺญาย ปน ปชานาติ ได้แก่ รู้อายตนะนั้นๆ ด้วยปฐมฌานและวิปัสนาปัญญา.
               แม้ในพระสูตรนี้ พึงทราบความเป็นปริยายและนิปปริยายโดยนัยก่อนนั้นแล.
               ก็ในพระสูตรนี้เป็นอย่างใด แม้ในสูตรเหล่าอื่นจากนี้ก็เป็นอย่างนั้น.

               จบอรรถกถาทุติยกามเหสสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ ปัญจาลวรรคที่ ๕ ๓. กามเหสสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 247อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 248อ่านอรรถกถา 23 / 249อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=9624&Z=9635
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7125
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7125
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :