ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 61อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 62อ่านอรรถกถา 23 / 63อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต มหาวรรคที่ ๒
๑. หิริสูตร

               มหาวรรคที่ ๒               
               อรรถกถาหิริสูตรที่ ๑               
               หิริสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า หตูปนิโส ได้แก่ มีเหตุถูกกำจัดแล้ว มีปัจจัยถูกตัดแล้ว.
               บทว่า ยถาภูตญาณทสฺสนํ ได้แก่ วิปัสสนาอย่างอ่อน.
               บทว่า นิพฺพิทาวิราโค ได้แก่ วิปัสสนามีกำลัง และมรรค.
               บทว่า วิมุตฺติญาณทสฺสนํ ได้แก่ อรหัตตวิมุติ และปัจจเวกขณญาณ.

               จบอรรถกถาหิริสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต มหาวรรคที่ ๒ ๑. หิริสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 61อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 62อ่านอรรถกถา 23 / 63อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=2139&Z=2161
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4416
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4416
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :