ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 68อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 69อ่านอรรถกถา 23 / 70อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต มหาวรรคที่ ๒
๘. อัคคิขันธูปมสูตร

               อรรถกถาอัคคิกขันโธปมสูตรที่#- ๘               
#- ปาลีว่า อัคคิขันธูปม...
____________________________

               อัคคิกขันโธปมสูตรที่ ๘ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วในเหตุเกิดแห่งเรื่อง. ก็การเกิดขึ้นแห่งเรื่อง.
               ก็การแสดงขึ้นแห่งเรื่องแห่งพระสูตรนี้ กล่าวไว้แล้วโดยพิสดารในจูฬัจฉราสังฆาตสูตร ในหนหลังนั่นแหละ.
               บทว่า ปสฺสถ โน ตัดบทเป็น ปสฺสถ นุ แปลว่า เธอทั้งหลายเห็นหรือหนอ.
               บทว่า อาลิงฺคิตฺวา แปลว่า สวมกอด.
               บทว่า อุปนิสีเทยฺย แปลว่า พึงเข้าไปนั่งใกล้.
               บทว่า อาโรจยามิ แปลว่า เราจะบอก.
               บทว่า ปฏิเวทยามิ ความว่า เราจะกล่าวประกาศเตือนให้ทราบ.
               บทว่า วาลรชฺชุยา ความว่า ด้วยเชือกอันบุคคลฟั่นแล้ว ด้วยขนหางม้าและขนหางโค.
               บทว่า ปจฺโจรสฺมึ ได้แก่ ที่กลางอก.
               บทว่า เผณุทฺเททกํ ความว่า ยังฟองให้ผุดขึ้น. อธิบายว่าให้ตั้งขึ้น.
               บทว่า อตฺตตฺถํ ได้แก่ ประโยชน์อันเป็นโลกิยะ และโลกุตตระ ทั้งที่เป็นไปในภพนี้และภพหน้า. แม้ในประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสอง ก็นัยนี้เหมือนกัน.
               คำที่เหลือในพระสูตรนี้ ที่ควรกล่าวทั้งหมดได้กล่าวไว้แล้ว ในเหตุเกิดแห่งเรื่องของจูฬัจฉราสังฆาตสูตรนั่นแล.
               ก็แล พระศาสดาครั้นตรัสสูตรนี้แล้ว จึงตรัสจูฬัจฉราสังฆาตสูตร.

               จบอรรถกถาอัคคิกขันโธปมสูตรที่ ๘               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต มหาวรรคที่ ๒ ๘. อัคคิขันธูปมสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 68อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 69อ่านอรรถกถา 23 / 70อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=2629&Z=2793
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4662
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4662
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :