ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 93อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 94อ่านอรรถกถา 23 / 95อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปัณณาสก์ เมตตาวรรคที่ ๑
๔. อัปปิยสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยอัปปิยสูตรที่ ๔               
               ทุติยอัปปิยสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า อนวญฺญตฺติกาโม ความว่า ไม่ประสงค์ดูหมิ่นว่า โอหนอ คนอื่นไม่พึงดูหมิ่นเรา.
               บทว่า อกาลญฺญู ได้แก่ ไม่รู้กาลหรือมิใช่กาล คือพูดในเวลามิใช่กาล.
               บทว่า อสุจี ได้แก่ ผู้ประกอบด้วยกรรมกายอันไม่สะอาดเป็นต้น.

               จบอรรถกถาทุติยอัปปิยสูตรที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปัณณาสก์ เมตตาวรรคที่ ๑ ๔. อัปปิยสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 93อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 94อ่านอรรถกถา 23 / 95อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=3214&Z=3229
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4790
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4790
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :