ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 98อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 99อ่านอรรถกถา 23 / 100อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปัณณาสก์ เมตตาวรรคที่ ๑
๙. นันทสูตร

               อรรถกถานันทสูตรที่ ๙               
               นันทสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า กุลปุตฺโต ได้แก่ กุลบุตรโดยกำเนิด.
               บทว่า พลวา แปลว่า สมบูรณ์ด้วยกำลัง.
               บทว่า ปาสาทิโก ได้แก่ ทำให้เกิดความเลื่อมใสด้วยรูปสมบัติ.
               บทว่า ติพฺพราโค แปลว่า ผู้มีราคะจัด.
               ในบทว่า กิมญฺญตฺถ เป็นต้นมีอธิบายดังต่อไปนี้.
               ประโยชน์อะไรด้วยเหตุอย่างอื่นที่เราจะกล่าว นันทะนี้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้ประมาณในโภชนะ ประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียรเครื่องตื่นอยู่ ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ ที่นันทะสามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ถ้านันทะจักไม่ประกอบด้วยเหตุเหล่านี้ไซร้ เธอก็ไม่พึงสามารถ.
               บทว่า อิติห ตตฺร แปลว่า ในข้อนั้นอย่างนี้.
               ในสูตรนี้ตรัสเฉพาะวัฏฏะอย่างเดียว.

               จบอรรถกถานันทสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปัณณาสก์ เมตตาวรรคที่ ๑ ๙. นันทสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 98อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 99อ่านอรรถกถา 23 / 100อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=3405&Z=3448
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4816
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4816
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :