ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๑๙]
๙. ปาปวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๒ เรื่อง
๑. เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก [๙๕]
๒. เรื่องพระเสยยสกัตเถระ [๙๖]
๓. เรื่องนางลาชเทวธิดา [๙๗]
๔. เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี [๙๘]
๕. เรื่องภิกษุไม่ถนอมบริขาร [๙๙]
๖. เรื่องเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ [๑๐๐]
๗. เรื่องมหาธนวาณิช [๑๐๑]
๘. เรื่องนายพรานกุกกุฏมิตร [๑๐๒]
๙. เรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะ [๑๐๓]
๑๐. เรื่องพระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว [๑๐๔]
๑๑. เรื่องชน ๓ คน [๑๐๕]
๑๒. เรื่องเจ้าสุปปพุทธศากยะ [๑๐๖]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปาปวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 18อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 19อ่านอรรถกถา 25 / 20อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=587&Z=617
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=22&A=1
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=22&A=1
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com