ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๒๓]
๑๓. โลกวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๑ เรื่อง
๑. เรื่องภิกษุหนุ่ม [๑๓๗]
๒. เรื่องพระเจ้าสุทโธนทนะ [๑๓๘]
๓. เรื่องภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา [๑๓๙]
๔. เรื่องอภัยราชกุมาร [๑๔๐]
๕. เรื่องพระสัมมัชชนเถระ [๑๔๑]
๖. เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ [๑๔๒]
๗. เรื่องธิดานายช่างหูก [๑๔๓]
๘. เรื่องภิกษุ ๓๐ รูป [๑๔๔]
๙. เรื่องนางจิญจมาณวิกา [๑๔๕]
๑๐. เรื่องอสทิสทาน [๑๔๖]
๑๑. เรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี [๑๔๗]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โลกวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 22อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 23อ่านอรรถกถา 25 / 24อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=721&Z=747
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=23&A=542
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=23&A=542
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]