ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๒๕]
๑๕. สุขวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๘ เรื่อง
๑. เรื่องระงับความทะเลาะแห่งหมู่พระญาติ [๑๕๗]
๒. เรื่องมาร [๑๕๘]
๓. เรื่องปราชัยของพระเจ้าโกศล [๑๕๙]
๔. เรื่องเด็กหญิงแห่งตระกูลคนใดคนหนึ่ง [๑๖๐]
๕. เรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่ง [๑๖๑]
๖. เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล [๑๖๒]
๗. เรื่องพระติสสเถระ [๑๖๓]
๘. เรื่องท้าวสักกะ [๑๖๔]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สุขวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 24อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 25อ่านอรรถกถา 25 / 26อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=799&Z=829
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=23&A=2392
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=23&A=2392
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]