ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๒๗]
๑๗. โกธวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๘ เรื่อง
๑. เรื่องเจ้าหญิงโรหิณี [๑๗๔]
๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๑๗๕]
๓. เรื่องอุตตราอุบาสิกา [๑๗๖]
๔. เรื่องปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ [๑๗๗]
๕. เรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถาม [๑๗๘]
๖. เรื่องนางปุณณทาสี [๑๗๙]
๗. เรื่องอตุลอุบาสก [๑๘๐]
๘. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๘๑]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โกธวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 26อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 27อ่านอรรถกถา 25 / 28อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=862&Z=894
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=23&A=3173
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=23&A=3173
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]