ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๒๙]
๑๙. ธัมมัตถวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง
๑. เรื่องมหาอำมาตย์ผู้วินิจฉัย [๑๙๔]
๒. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๙๕]
๓. เรื่องพระเอกุทานเถระ [๑๙๖]
๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ [๑๙๗]
๕. เรื่องภิกษุมากรูป [๑๙๘]
๖. เรื่องภิกษุชื่อหัตถกะ [๑๙๙]
๗. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๒๐๐]
๘. เรื่องเดียรถีย์ [๒๐๑]
๙. เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ [๒๐๒]
๑๐. เรื่องภิกษุมากรูป [๒๐๓]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ธัมมัตถวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 28อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 29อ่านอรรถกถา 25 / 30อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=946&Z=985
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=24&A=828
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=24&A=828
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com