ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๓๒]
๒๒. นิรยวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
๑. เรื่องนางปริพาชิกาชื่อสุนทรี [๒๒๓]
๒. เรื่องสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน [๒๒๔]
๓. เรื่องภิกษุผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำชื่อวัคคุมุทา [๒๒๕]
๔. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ [๒๒๖]
๕. เรื่องภิกษุว่ายาก [๒๒๗]
๖. เรื่องหญิงขี้หึง [๒๒๘]
๗. เรื่องอาคันตุกภิกษุ [๒๒๙]
๘. เรื่องนิครนถ์ [๒๓๐]
๙. เรื่องสาวกเดียรถีย์ [๒๓๑]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท นิรยวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 31อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 32อ่านอรรถกถา 25 / 33อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=1080&Z=1117
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=24&A=2371
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=24&A=2371
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]