ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๒๐]
๑๐. ทัณฑวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๑ เรื่อง
๑. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๐๗]
๒. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๐๘]
๓. เรื่องเด็กหลายคน [๑๐๙]
๔. เรื่องพระโกณฑธานเถระ [๑๑๐]
๕. เรื่องอุโบสถกรรม [๑๑๑]
๖. เรื่องอชครเปรต [๑๑๒]
๗. เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ [๑๑๓]
๘. เรื่องภิกษุมีภัณฑะมาก [๑๑๔]
๙. เรื่องสันตติมหาอำมาตย์ [๑๑๕]
๑๐. เรื่องพระปิโลติกเถระ [๑๑๖]
๑๑. เรื่องสุขสามเณร [๑๑๗]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ทัณฑวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 19อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 20อ่านอรรถกถา 25 / 21อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=618&Z=661
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=22&A=882
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=22&A=882
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]