ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๒๑]
๑๑. ชราวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
๑. เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา [๑๑๘]
๒. เรื่องนางสิริมา [๑๑๙]
๓. เรื่องพระอุตตราเถรี [๑๒๐]
๔. เรื่องพระอธิมานิกภิกษุ [๑๒๑]
๕. เรื่องพระนางรูปนันทาเถรี [๑๒๒]
๖. เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี [๑๒๓]
๗. เรื่องพระโลฬุทายีเถระ [๑๒๔]
๘. เรื่องปฐมโพธิกาล [๑๒๕]
๙. เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก [๑๒๖]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ชราวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 20อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 21อ่านอรรถกถา 25 / 22อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=662&Z=691
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=22&A=1836
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=22&A=1836
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]