ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๒๒]
๑๒. อัตตวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง
๑. เรื่องโพธิราชกุมาร [๑๒๗]
๒. เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [๑๒๘]
๓. เรื่องพระปธานิกติสสเถระ [๑๒๙]
๔. เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ [๑๓๐]
๕. เรื่องอุบาสกชื่อมหากาล [๑๓๑]
๖. เรื่องพระเทวทัต [๑๓๒]
๗. เรื่องกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงฆ์ [๑๓๓]
๘. เรื่องพระกาลเถระ [๑๓๔]
๙. เรื่องอุบาสกชื่อจุลกาล [๑๓๕]
๑๐. เรื่องพระอัตตทัตถเถระ [๑๓๖]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัตตวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 21อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 22อ่านอรรถกถา 25 / 23อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=692&Z=720
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=23&A=1
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=23&A=1
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]