ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๓๐]
๒๐. มรรควรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง
๑. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป [๒๐๔]
๒. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปอื่นอีก [๒๐๕]
๓. เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ [๒๐๖]
๔. เรื่องสูกรเปรต [๒๐๗]
๕. เรื่องพระโปฐิลเถระ [๒๐๘]
๖. เรื่องพระเถระแก่ [๒๐๙]
๗. เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ [๒๑๐]
๘. เรื่องพ่อค้ามีทรัพย์มาก [๒๑๑]
๙. เรื่องนางกิสาโคตมี [๒๑๒]
๑๐. เรื่องนางปฏาจารา [๒๑๓]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท มรรควรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 29อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 30อ่านอรรถกถา 25 / 31อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=986&Z=1034
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=24&A=1155
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=24&A=1155
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]