ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๓๑]
๒๑. ปกิณณกวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
๑. เรื่องบุรพกรรมของพระองค์ [๒๑๔]
๒. เรื่องกุมาริกากินไข่ไก่ [๒๑๕]
๓. เรื่องภิกษุชาวนครภัททิยะ [๒๑๖]
๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ [๒๑๗]
๕. เรื่องนายทารุสากฏิกะ [๒๑๘]
๖. เรื่องภิกษุวัชชีบุตร [๒๑๙]
๗. เรื่องจิตตคฤหบดี [๒๒๐]
๘. เรื่องนางจูฬสุภัททา [๒๒๑]
๙. เรื่องพระเถระชื่อเอกวิหารี [๒๒๒]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 30อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 31อ่านอรรถกถา 25 / 32อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=1035&Z=1079
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=24&A=1721
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=24&A=1721
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]