ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๓๔]
๒๔. ตัณหาวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๒ เรื่อง
๑. เรื่องปลาชื่อกปิละ [๒๔๐]
๒. เรื่องนางลูกสุกร [๒๔๑]
๓. เรื่องวิพภันตกภิกษุ [๒๔๒]
๔. เรื่องเรือนจำ [๒๔๓]
๕. เรื่องพระนางเขมา [๒๔๔]
๖. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน [๒๔๕]
๗. เรื่องจูฬธนุคคหบัณฑิต [๒๔๖]
๘. เรื่องมาร [๒๔๗]
๙. เรื่องอุปกาชีวก [๒๔๘]
๑๐. เรื่องท้าวสักกเทวราช [๒๔๙]
๑๑. เรื่องเศรษฐีผู้ไม่มีบุตร [๒๕๐]
๑๒. เรื่องอังกุรเทพบุตร [๒๕๑]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ตัณหาวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 33อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 34อ่านอรรถกถา 25 / 35อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=1162&Z=1243
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=25&A=1
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=25&A=1
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]